Privacy Policy

Broadwick B.V. respecteert de privacy van haar contacten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de automatische verwerking van persoonsgegevens. Daarom hebben wij een beleid geformuleerd en geïmplementeerd dat gericht is op volledige transparantie met onze klanten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens, het doel of de doelen daarvan en de mogelijkheden om uw wettelijke rechten zo goed mogelijk uit te oefenen.

Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl).

Artikel 1 - Wettelijke definitie

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna: "de verantwoordelijke"): Broadwick B.V., gevestigd te Kennedyplein 246, 5611 ZT, Eindhoven, Nederland, KvK-nummer: 82322171.

Artikel 2 - De verwerking van persoonsgegevens

1. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene").

2. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

3. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

-Naam

-Adres

-E-mailadres(sen)/nummer(s)

-Onderwijs (niveau)

Artikel 3 - Doel van de verwerking

Wij verzamelen uw persoonsgegevens niet zonder doel. Uw persoonsgegevens worden verwerkt om u beter van dienst te kunnen zijn.

Artikel 4 - Registratie van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register.

Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot informatie

1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft elke betrokkene recht op informatie over en toegang tot, rectificatie, verwijdering en beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op datatoegang.

2. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@broadwick.nl

3. Elk verzoek moet vergezeld gaan van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening zet en het e-mailadres vermeldt waarop wij u kunnen bereiken.

4. Binnen een maand na het ingediende verzoek ontvangt u een antwoord van ons.

5. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken kan deze termijn verlengd worden tot twee maanden.

Artikel 6 - Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet of verordening, waarvan een bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten de door de verantwoordelijke voor de verwerking verzamelde persoonsgegevens nodig hebben, zullen deze aan hen worden verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens niet meer onder de bescherming van de bepalingen van dit Privacy beleid vallen.

Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen

1. U kunt commerciële aanbiedingen van de verantwoordelijke ontvangen. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een e-mail naar het volgende adres: info@broadwick.nl

2. Uw persoonsgegevens worden door onze partners niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Artikel 8 - Bewaring van gegevens

De verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard gedurende de door de wet bepaalde duur.